កក្រើកស្រុកខ្មែរទៀតហើយលើកនេះយួនសម្រុកបូមខ្សាច់ទាំងកប៉ាល់តែម្តងជួយសែរដំណឹងនេះសម្តេចហ៊ុនសែនបានឃើញផងរលាយអស់ហើយខ្មែរ

កក្រើកស្រុកខ្មែរទៀតហើយលើកនេះយួនសម្រុកបូមខ្សាច់ទាំងកប៉ាល់តែម្តងជួយសែរដំណឹងនេះសម្តេចហ៊ុនសែនបានឃើញផងរលាយអស់ហើយខ្មែរខ្មែរនឹងអស់ខ្សាច់សាងសងអគារក្នុងស្រុករបស់ខ្លួន នៅពេលយួនប៉ូមទឹកចេញយកទៅស្រុកវាអស់ ពេើនោះខ្ំែរនឹងទៅទិញវាយួនវិញ ។

ខ្មែរនឹងអស់ខ្សាច់សាងសងអគារក្នុងស្រុករបស់ខ្លួន នៅពេលយួនប៉ូមទឹកចេញយកទៅស្រុកវាអស់ ពេើនោះខ្ំែរនឹងទៅទិញវាយួនវិញ ។

Posted by Pao Bo on Mittwoch, 6. Dezember 2017

Posted by Pao Bo on Mittwoch, 6. Dezember 2017

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *