គាំងបេះដូចឥលូវហើយ!!!! បេក្ខជន AFRICA’S GOT TALENT បង្វិល​ក្បាល​ជិត​មួយ​ជុំ គណៈកម្មការ​ភ័យ​ញ័រពោះ

បេក្ខជន Got Talent ម្នាក់​របស់​អាហ្រ្វិក បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ទស្សនា​ពិសេស​គណៈកម្មការ​ទាំង​បី​របស់​កម្មវិធី ភ័យ​ស្ទើរ​លួស​ព្រះលឹង ព្រោះ​តែ​ការ​សម្តែង​កាច់​ខ្លួន​ កាច់​ដៃ ពិសេស​មួល​បង្វិល​ក្បាល ហាក់​ដូច​គ្មាន​ឆ្អឹង។

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *