ចឹងបានគេនិយាយ ទោះបីជាមានលុយរាប់រយលានដុល្លា មានផ្ទះធំ មានឡានល្អ មានអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាង តែបេីគ្រួសារគ្មានសុភមង្គលក៏ពិបាកដែរ

ចឹងបានគេនិយាយ ទោះបីជាមានលុយរាប់រយលានដុល្លា មានផ្ទះធំ មានឡានល្អ មានអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាង តែបេីគ្រួសារគ្មានសុភមង្គលក៏ពិបាកដែរ តែអ្នកខ្លះមានលុយត្រឹមមួយរស់តែក្រុមគ្រួសារគេពិតជាមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់..!អ្នកណាខ្លះយល់ពីរូបក្នុង Video ដែលខ្ញុំបានថតបាននេះ?លុយមិនអាចទិញសុភមង្គលបានទេ
Credit:Heng Norakakada FC

Gepostet von Komsan Entertainment am Donnerstag, 12. Oktober 2017

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *