ជួយសែរបន្តអោយកូនខ្មែរទូទាំងប្រទេសបានដឹងផងពេលនេះរាជបុត្រសូរ្យកាយ្យចេញដំណើរទៅបាតុកម្មនៅរដ្ឋធានីវ៉ាសុីនតោនហើយជួយសែរជាកំលាំងចិត្តដល់គាត់ផង

ជួយសែរបន្តអោយកូនខ្មែរទូទាំងប្រទេសបានដឹងផងពេលនេះរាជបុត្រសូរ្យកាយ្យចេញដំណើរទៅបាតុកម្មនៅរដ្ឋធានីវ៉ាសុីនតោនហើយជួយសែរជាកំលាំងចិត្តដល់គាត់ផងជួយសែរបន្តអោយកូនខ្មែរទូទាំងប្រទេសបានដឹងផងបេសកម្មទៅបាតុកម្មដើម្បីជួយសង្គ្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចាប់ផ្តើមហើយសូមកម្លាំងចិត្តដល់រូបខ្ញុំផងណាកូនខ្មែរ

ជួយសែរបន្តអោយកូនខ្មែរទូទាំងប្រទេសបានដឹងផងបេសកម្មទៅបាតុកម្មដើម្បីជួយសង្គ្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចាប់ផ្តើមហើយសូមកម្លាំងចិត្តដល់រូបខ្ញុំផងណាកូនខ្មែរ🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️❤️❤️🇰🇭🇰🇭🇰🇭💪🏻💪🏻💪🏻

Posted by រាជបុត្រ សូរ្យកាយ្យ on Donnerstag, 7. Dezember 2017

ជួយសែរបន្តអោយកូនខ្មែរទូទាំងប្រទេសបានដឹងផងបេសកម្មទៅបាតុកម្មដើម្បីជួយសង្គ្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចាប់ផ្តើមហើយសូមកម្លាំងចិត្តដល់រូបខ្ញុំផងណាកូនខ្មែរ🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️❤️❤️🇰🇭🇰🇭🇰🇭💪🏻💪🏻💪🏻

Posted by រាជបុត្រ សូរ្យកាយ្យ on Donnerstag, 7. Dezember 2017

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *