ជួយសែរផ្តល់កម្លាំងចិត្តដល់រាជបុត្រសូរ្យកាយ្យផងថ្ងៃនេះមហាបាតុកម្មប្រឆាំង7មករាយួនឈ្លានពានខ្មែរបានកើតឡើងហើយ

មហាបាតុកម្មប្រឆាំង7មករាគឺស្មើនឹងប្រឆាំងយួនឈ្លានពានដែរ
បើបញ្ឍប់7មករាបានក៏បញ្ឍប់យួនមិនអោយចូលស្រុកខ្មែរបានដូចគ្នា។
មហាបាតុកម្មប្រឆាំង7មករានឹងកើតឡើងបន្តិចទៀតនេះហើយ។ពួកយើងនឹងតស៊ូដើម្បីថែរក្សាទឹកដីដ៏កំសត់មួយនេះទុកអោយកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយអោយទាល់តែបានហើយនឹងខិតខំធ្វើតាមបណ្តាំរបស់បុព្វបុសខ្មែរគ្រប់បណ្តាំទាំងអស់។
តើកូនខ្មែរមានអ្វីជូនពរដល់ពួកខ្ញុំសំរាប់មហាបាតុកម្មនេះដែររឺទេ?

មហាបាតុកម្មប្រឆាំង7មករាគឺស្មើនឹងប្រឆាំងយួនឈ្លានពានដែរបើបញ្ឍប់7មករាបានក៏បញ្ឍប់យួនមិនអោយចូលស្រុកខ្មែរបានដូចគ្នា។មហាបាតុក…

Posted by រាជបុត្រ សូរ្យកាយ្យ on Samstag, 6. Januar 2018

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *