ទីបំផុតបទអាការះស្នេហ៏របស់សានស្រីឡៃចេញលក់ហើយតែគួរអោយស្តាយដែលនាងមិននៅ

ទីបំផុតបទអាការះស្នេហ៏របស់សានស្រីឡៃចេញលក់ហើយតែគួរអោយស្តាយដែលនាងមិននៅបទណាខ្លះដែលលោកអ្នកកំពុងរង់ចាំ? ពីរោះៗ អង្រួនចិត្តមិត្តយុវវ័យ មាននៅក្នុង CD WE Productions ចេញលក់ថ្ងៃនេះ!!
វី ប្រូដាកសិន ស៊ីឌី វ៉ុល 09, 10, 11 ចេញលក់បីវ៉ុលព្រមគ្នា
នៅចាំអីទៀត រួសរាន់ទិញ ឲ្យគ្រប់ៗគ្នាណា!!
ពត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទង 011 727 299

WE Productions​ ស៊ីឌីវ៉ុល 09, 10, 11 ចេញលក់ថ្ងៃនេះ

បទណាខ្លះដែលលោកអ្នកកំពុងរង់ចាំ? ពីរោះៗ អង្រួនចិត្តមិត្តយុវវ័យ មាននៅក្នុង CD WE Productions ចេញលក់ថ្ងៃនេះ!! វី ប្រូដាកសិន ស៊ីឌី វ៉ុល 09, 10, 11 ចេញលក់បីវ៉ុលព្រមគ្នានៅចាំអីទៀត រួសរាន់ទិញ ឲ្យគ្រប់ៗគ្នាណា!! ពត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទង 011 727 299facebook.com/RHM.Production youtube.com/HangMeasVideo

Posted by Rasmey Hang Meas on Freitag, 1. Dezember 2017

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *