បុរសខ្លាំង…..រំលោភសម្លាប់កិច្ចព្រមព្រៀសន្តិភាពចោលបាត់ហើយ

មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលាកា ឆ្នាំ ១៩៩១ ទើបបានបុរសខ្លាំងមានមុខអង្គុយកៅអីនៅUN ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ន ពួកបនភឿនរបស់ដែកចោរបានរំលោភសម្លាប់កិច្ចព្រមព្រៀសន្តិភាពចោលបាត់ហើយ។
ដូច្នេះកៅអីនៅUNក៏អាចនឹងត្រូវព្យួរមួយរយ:ដែរ ពីព្រោះបក្សពួកបនភឿនរបស់លោកហ៊ុន សែន មិនបានអនុវត្តន៍កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបាននៅឡើយ ដោយហេតុថាចាប់តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្តៀងសន្តិភាពឆ្នាំ១៩៩១មក សន្ធិសញ្ញ្ញាខុសច្បាប់កាលពីសម័យយួនចូលឈ្លានពានកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៧៩ និងសន្ធិសញ្ញាាឆ្នាំ១៩៨២,៨៣,៨៥ កាត់ដី កាត់កោះឲ្យយួននោះ ក៏មានតែនាំគ្នាធ្វើធម្មនុញ្ញបន្ថែម កាត់ដីកាត់កោះឲ្យយួនថែម ដោយមិនបានលប់ចោលសន្ធិញ្ញាខុសច្បាប់ទាំងអស់នោះឡើយ អាស្រ័យហេតុនេះសុំឲ្យUNព្យួរអសន:កម្ពុជាបណ្ដោះអាសន្នសិន៕

មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលាកា ឆ្នាំ ១៩៩១ ទើបបានបុរសខ្លាំងមានមុខអង្គុយកៅអីនៅUN ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ន ពួក…

Posted by Ton Ton Sen Sen on Donnerstag, 14. Dezember 2017

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *