ពិតជាអស្ចារ្យណាស់តាមពិតមេឃុំក្រមុំតស៊ូជួយសង្គមអស់រយះពេល12ឆ្នាំហើយ

មួយរយះនេះមានការគំរាមកំហែងនិងមានការប្រមាថមើលងាយដល់គ្មេងស្រីម្នាក់នេះជាខ្លាំង។ ខ្ញុំបានស្គាល់គ្មេងម្នាក់នេះតាំងតែពីគាត់មិនទាន់ធ្វើជាចៅសង្កាត់ រូបថតមួយសន្លឹកនេះខ្ញុំថតដោយដៃខ្ញុំផ្ទាល់ ហើយខ្ញុំសូមប្រាប់ថាអ្នកដែលមើលងាយនឹងវាយប្រហារគាត់គឺមិនមានឆន្ទះនឹងឧត្តម្ភគតិដូចគាត់ទេ នេះជារូបថតរបស់គាត់កាលពី ១២ឆ្នាំមុន ខ្ញុំគោរពឧត្តម្ភគតិនឹងវីរះភាពរបស់គាត់ ។ អ្នកវាយប្រហារគាត់ សូមធ្វើអោយលើសគាត់ ។

មួយរយះនេះមានការគំរាមកំហែងនិងមានការប្រមាថមើលងាយដល់គ្មេងស្រីម្នាក់នេះជាខ្លាំង។ ខ្ញុំបានស្គាល់គ្មេងម្នាក់នេះតាំងតែពីគាត់មិន…

Posted by ហួរ សារ៉ាត់ on Montag, 27. November 2017

រាត្រីសួស្តី 🌷

Posted by Sin Rozeth on Montag, 27. November 2017

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *