ពីមុនរាជបុត្រសូរ្យកាយធ្លាប់តែវាប្រហាសម្ដេច ឥលូវដឹងកំហុសសុំចុះចូលឯងៗ

ពីមុនរាជបុត្រសូរ្យកាយធ្លាប់តែវាប្រហាសម្ដេច ឥលូវដឹងកំហុសសុំចុះចូលឯងៗថ្ងៃ ទី ១៥ ខែ ៦ ឆ្នាំ២០១៧
ពីមុនខ្ញុំខុស ដែលជេរសម្ដេចតែខ្ញុំដឹងខុសហើយសម្ដេច
សូមសម្ដេចលើក លេងទោសផង
ឆ្នាំ2018និងសូមអោយប្រជាជនកម្ពុជា បោះឆ្នោតជូន
គណះបក្យប្រជាជនកម្ពុជាទៅ ពីព្រះគិតមើលទៅ
មេដឹកនាំគណៈ បក្សសង្គ្រោះជាតិមិនល្អដូចសម្ដេចទេ

ថ្ងៃ ទី ១៥ ខែ ៦ ឆ្នាំ២០១៧ពីមុនខ្ញុំខុស ដែលជេរសម្ដេចតែខ្ញុំដឹងខុសហើយសម្ដេចសូមសម្ដេចលើក លេងទោសផងឆ្នាំ2018និងសូមអោយប្រជា…

Posted by រាជបុត្រ សូរ្យ កាយ្យ on Mittwoch, 14. Juni 2017

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *