ព័ត៍មានកំសាន្ត បេក្ខជន៖ ឈឺន ស៊ៃបុស្បា ច្រៀងបទ៖ កកាកិកី ច្រៀងរហូតដល់គណកម្មាសុំឲ្យឈប់ព្រោះ…(មានវីដេអូ)

កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី 3
សូមអញ្ជើញទស្សនាវគ្គ Judge Audition សបា្ដហ៍ទី 4
បេក្ខជន៖ ឈឺន ស៊ៃបុស្បា
អាយុ៖ 25 ឆ្នាំ មកពីខេត្តកណ្ដាល
ច្រៀងបទ៖ កកាកិកី

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *