មិនត្រឹមតែស្រលាញ់ជាតិទេរាជបុត្រសូរ្យកាយ្យក៏ចេះច្រៀងទៀតហើយដើរច្រៀងដើម្បីរកមូលនិធិជួយមេឃុំសង្គ្រោះជាតិនៅថៃទៀតសុំសរសើរទឹកចិត្តដោយស្មោះ

មិនត្រឹមតែស្រលាញ់ជាតិទេរាជបុត្រសូរ្យកាយ្យក៏ចេះច្រៀងទៀតហើយដើរច្រៀងដើម្បីរកមូលនិធិជួយមេឃុំសង្គ្រោះជាតិនៅថៃទៀតសុំសរសើរទឹកចិត្តដោយស្មោះ

Posted by Somnang Kong on Samstag, 16. Dezember 2017

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *