ម៉ៃ សុគន្ធ នៅតែមិនទាន់អស់ចិត្តរហូតដល់ទម្លាយអាយុពិតរបស់ម្ដាយឪពុក ពេជ្រ ថៃ ដែលជាមូលហេតុមិនអាចមានកូនអាយុ១២ឆ្នាំ

វាមិនសមសូម្បីតែបន្តិច ឪពុកអាយុ44ឆ្នាំហាហា😂ម្តាយ37ឆ្នាំ(បើតាមឆ្លាប់លឺខ្លះស្រ្តីនិងបុរសអាយុបុណ្ណឹងកម្រណាស់ឱកាសមានកូន ) វាមិនសមសូម្បីបន្តិច ឪពុកអាយុឡើងច្រើនទើបយកកូនអាយុ12ឆ្នាំ 1960-2004= 44ឆ្នាំទើបយកកូន?(ហើយអាយុ44ធ្វើការនៅថៃដូចមិនសម តាមដឹងមនុស្សអាយុច្រើននៅថៃដូចជាគេមិនសូវត្រូវការទេ បើទៅធ្វើការនៅថៃអាយុក្រោម30ឆ្នាំរឺលើសតិចតួចដូចជាត្រូវខ្លះ) ពិចារណាចុះបងប្អូន(បង្ហាញសំបុត្រកំនើតដើមមក បើមាសសុទ្ធមែន ៕

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *