រាជបុត្រសូរ្យកាយ្យអះអាងថាស៊ូស្លាប់ក៏មិនយល់ព្រមអោយលោកហ៊ុនសែនអនុញាតផ្តល់សិទ្ធិអោយយួនស្របច្បាប់ឡើយ

ត្រូវតែសែរដាច់ខាតបើអ្នកជាកូនខ្មែរគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់ពេលនេះហ៊ុនសែនបានផ្តល់សិទ្ធិស្របច្បាប់អោយយួនទូទាំងប្រទេសហើយខ្ញុំសូមថ្កោលទោសចំពោះអាក្បត់ជាតិណាដែលធ្វើកាតពណ៌លឿងនេះអោយយួនខុសច្បាប់

ត្រូវតែសែរដាច់ខាតបើអ្នកជាកូនខ្មែរគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់ពេលនេះហ៊ុនសែនបានផ្តល់សិទ្ធិស្របច្បាប់អោយយួនទូទាំងប្រទេសហើយខ្ញុំសូមថ្កោលទោសចំពោះអាក្បត់ជាតិណាដែលធ្វើកាតពណ៌លឿងនេះអោយយួនខុសច្បាប់

Posted by រាជបុត្រ សូរ្យកាយ្យ on Samstag, 13. Januar 2018

ត្រូវតែសែរដាច់ខាតបើអ្នកជាកូនខ្មែរគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់ពេលនេះហ៊ុនសែនបានផ្តល់សិទ្ធិស្របច្បាប់អោយយួនទូទាំងប្រទេសហើយខ្ញុំសូមថ្កោលទោសចំពោះអាក្បត់ជាតិណាដែលធ្វើកាតពណ៌លឿងនេះអោយយួនខុសច្បាប់😡😡😡😡👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻

Posted by រាជបុត្រ សូរ្យកាយ្យ on Samstag, 13. Januar 2018

Posted by កូនខ្មែរ អង្គរ on Sonntag, 14. Januar 2018

🙏🙏✔️👉ត្រូវតែ (ស៊ែរ) ដាច់ខាត បើអ្នកគិតថាខ្លួនជាកូនខ្មែរ គ្រោះថ្នាក់ធំណាស់ ពេលនេះ លោក ហ៊ុន សែន បានផ្តល់សិទ្ធិស្របច្បាប់អោ…

Posted by កូនខ្មែរ អង្គរ on Sonntag, 14. Januar 2018

សែរអោយកក្រើកស្រុកខ្មែរម្តងមើលហ៊ុនសែនអនុញាតអោយយួនរាប់លាននាក់ចូលស្រុកខ្មែរស្របច្បាប់ហើយបើខ្មែរនៅតែល្ងង់ទៀតប្រទេសខ្មែរប្រាកដជាបាត់បង់ដូចកម្ពុជាក្រោមនិងកោះត្រល់ជាមិនខាន😏😏😏😏😔😔😔🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Posted by រាជបុត្រ សូរ្យកាយ្យ on Sonntag, 14. Januar 2018

សែរអោយកក្រើកស្រុកខ្មែរម្តងមើលហ៊ុនសែនអនុញាតអោយយួនរាប់លាននាក់ចូលស្រុកខ្មែរស្របច្បាប់ហើយបើខ្មែរនៅតែល្ងង់ទៀតប្រទេសខ្មែរប្រាកដជាបាត់បង់ដូចកម្ពុជាក្រោមនិងកោះត្រល់ជាមិនខាន😏😏😏😏😔😔😔🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Posted by រាជបុត្រ សូរ្យកាយ្យ on Sonntag, 14. Januar 2018

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *