អុញនោះរឿងធំហើយលឺដំណឹងមកថាហ៊ុនសែនជិតចាប់លីចាន់វត្តីញាត់គុកហើយ

ឮដំណឹងមកថា គេត្រៀមឯកសារចាប់ខ្ញុំញាត់គុកឆាប់ៗនេះ

ដំណឹងនេះផងដែរ វាមិនបានធ្វើអោយខ្ញុំភ័យខ្លាចនោះឡើយ
គឺរឹតតែធ្វើអោយខ្ញុំ អស់សំណើចទៅវិញ ព្រោះថាខ្ញុំត្រៀមខ្លួន ត្រៀមចិត្តប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានេះអស់រយៈពេល ៥ ឆ្នាំរួចមកហើយ។
ពីខ្ញុំ លី ច័ន្ទ វត្តី

ឮដំណឹងមកថា គេត្រៀមឯកសារចាប់ខ្ញុំញាត់គុកឆាប់ៗនេះដំណឹងនេះផងដែរ វាមិនបានធ្វើអោយខ្ញុំភ័យខ្លាចនោះឡើយ គឺរឹតតែធ្វើអោយខ្ញុំ អ…

Posted by Ly Chan Vatey on Dienstag, 16. Januar 2018

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *